Fakta om skolen

Innhold

Valby skole tar imot elever fra 1. - 7. klasse. Skolen har ca. 140 elever. Skolen sto ferdig høsten 2000.

Skolens personale består av 16 lærere og 7 assistenter, og i ledelsen er rektor, to teamledere og SFO leder. I tilknytning til skolen jobber skolesekretær, helsesykepleier, vaktmester og renholdere. Vi jobber alle for at Valby skole skal være det beste stedet å være og lære

Valby skole har spennende arkitektoniske løsninger med mange ulike vinduer, buede vegger og en glassgate som tak. Lyset er et viktig element på skolen. Elevgruppene har navn fra Verdensrommet. Dette brukes til spennende læring om verdensrommet.

Idyllisk beliggenhet

Skolegården har et variert uteområde og ble i 2021 oppgradert med aktivitetsløype og frisbeegolf bane. Skolen ligger tett inntil skogen. Den ligger i gangavstand til tre større boligfelt som heter Bisjord, Valby og Guri. Barna har trygg skolevei godt skjermet fra biltrafikk. Elevene bor i gang og sykkelavstand til skole.

Elevens læring og utvikling i sentrum

Godt læringsmiljø er grunnlag for læring og trivsel. Vi jobber systematisk med godt og trygt skolemiljø på alle trinn og SFO. Vi har mål om å ruste hvert enkelt barn til livet.  Ved å oppleve og skape sammen, kjenner vi tilhørighet og mestring. DU er viktig i felleskapet vårt. Vi legger til rette for felles opplevelser for hele skolen med bl.a.Tur til sjøen (Lamøya) hver høst, Valby stafett, juleverksted, sangsamlinger for hele skolen m. elevinvolvering, aktivt elevråd og aktivitetsledere som har ansvar for å legge til rette for aktiviteter for alle som ønsker i  storefriminutt.

Elev- og foreldremedvirkning

Et godt samarbeid mellom skole og hjem bidrar til positivt til elevenes læring både faglig og sosialt. Vi skal ruste eleven sammen. Vi legger derfor vekt på å få til gode samarbeidsrutiner, der både elever og foresatte skal bli hørt. I FAU er foreldre fra alle klassene på skolen representert. Vi har et Samarbeidsutvalg og et aktivt elevråd.

Du kan forvente av skolen at:

 • Hele personalet arbeider for å skape et godt læringsmiljø for elevene.
 • Vi gir jevnlige tilbakemeldinger på elevenes faglige og sosiale utvikling.
 • Kontaktlærer gjennomfører utviklingssamtaler med foreldre og elever hvert halvår.
 • Vi tar kontakt dersom noe spesielt skulle skje barnet deres.
 • Vi holder to foreldremøter i året.
 • Personalet er vennlige og positive.
 • Vi er faglig dyktige og holder oss oppdatert på forskning om hva som gir effekt inn mot elevenes læring.
Valby Skole 2
Valby Skole

Forventninger til eleven

 • Du gjør ditt beste.
 • Du følger skolens trivselsregler.

Forventninger til foreldrene

 • Du deltar på foreldremøter og utviklingssamtaler. Engasjerte foreldre er viktige for klassens læringsmiljø.
 • Du hjelper barnet med å følge trivselsreglene. Spesielt viktig er å skape forståelse for inkludering og ta ansvar for at alle har det bra på skolen.
 • Du bidrar til å gjøre barnet robust.
 • Du tar raskt kontakt med kontaktlærer og skolen ved behov.
 • Du tar ansvar for at lekser blir gjort og følger med på arbeidsplaner og beskjeder i VISMA.

SFO

 • SFO er åpen hver dag fra 7:30 - 16:30.
 • Satsingsområdene er: bra mat, gode relasjoner og aktiv SFO.

 

Valby Skole 3

Mål for Valby skole og SFO

På Valby opplever alle:

 • Trygghet, mestring og samarbeid
 • At det å hjelpe hverandre er naturlig
 • At læring både er utfordrende og morsomt

Skolen vektlegger

Barn skal møte variert opplæring tilpasset den enkeltes behov.

Skole og SFO vektlegger

 • Barn skal oppleve trygghet, omsorg og trivsel.
 • Barn skal kjenne mestring hver dag.
 • Barn skal møte fysiske utfordringer bl.a. ved ukentlige turdager.
 • Barn skal oppleve nulltoleranse mot mobbing.
 • Barn skal få oppleve voksne som har tid til dem.
 • Barn skal ha en regulert og oversiktlig dag.
 • Barn skal bli kjent med, bruke og videreutvikle sine kreative evner i aktivitet og lek.

Valby skole sine verdier:

Valby Skole Verdier
Til toppen