Informasjon til foresatte om Elevundersøkelsen og Spekter 2021

I løpet av oktober vil skolen gjennomføre Elevundersøkelsen på 5. - 7. trinn og undersøkelsen Spekter på 1.- 4. trinn. 

Informasjon til elever og foresatte om gjennomføring av Elevundersøkelsen 

I løpet av oktober vil skolen gjennomføre Elevundersøkelsen på 5. - 7. trinn. 

Elevundersøkelsen er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet, og gir elevene muligheten til å si sin mening om en rekke forhold knyttet til læring og trivsel ved skolen. Elevundersøkelsen er anonym, og verken skolen, kommunen eller andre instanser kan se hva elevene har svart. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene på Elevundersøkelsen lagres og blir brukt på riktig måte. Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen, men skolen håper at alle elever vil delta slik at alles opplevelse av skolen kommer fram.     

Resultatene benyttes av skolen, skoleeier og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra undersøkelsene kan også bli brukt til forskningsformål. 

Skolene følger blant annet opp Elevundersøkelsen ved at: 

  • Klassene/trinnene analyserer resultatene og utarbeider tiltak på bakgrunn av disse
  • Elevrådet/skolemiljøutvalg/SU får resultatene til gjennomgang og drøfting
  • Skolen justerer sin praksis og overordnede planer

Noen av resultatene vises her.

Du kan lese mer på udir.no

Foreldreundersøkelsen

Videre vil også Foreldreundersøkelsen gjennomføres ved alle skoler i Larvik kommune i løpet av høsten, men dette vil dere få nærmere informasjon om i Visma etter hvert.

Informasjon til foresatte om gjennomføring av Spekter 

I løpet av oktober vil skolen gjennomføre undersøkelsen Spekter på 1. -  4. trinn. 

Spekter er en ikke-anonym undersøkelse, som blant annet er et nyttig verktøy for å avdekke mistrivsel og mobbing. Undersøkelsen er utarbeidet av Erling Roland (Læringsmiljøsenteret 2015), og det er bestemt at undersøkelsen skal gjennomføres to ganger per år på 1. - 4.trinn i Larvik kommune. For de yngste elevene vil gjennomføringen av undersøkelsen foregå i form av en samtale med kontaktlærer. Det er frivillig å delta på undersøkelsen, men skolen håper at alle vil delta slik at alles opplevelse av skolehverdagen kommer fram.

Spekter brukes for øvrig også ved behov på øvrige klassetrinn i Larviksskolen.

Til toppen