Deltakelse i adventsamling i kirken eller likeverdig kulturelt tilbud.

Innhold

Fredag 15.12.23 har elevene ved Valby skole valget mellom å delta på adventsamling i Østre Halsen kirke, eller å delta på et likeverdig kulturelt tilbud på skolen.

Adventssamlingen  arrangeres som en del av skolens generelle kultur- og tradisjonsformidling, og begrunnes i Overordnet del av læreplanen kap. 1.2, samt Opplæringsloven § 1-1. Adventssamlingen er ikke en del av KRLE-faget. Elever som ikke deltar på adventssamlingen har et kulturelt likeverdig tilbud på skolen i den tiden adventssamlingen varer. 

Alternativ 1: Adventsamling i Østre Halsen kirke kl. 9.30
Tradisjonell adventsamling, der elevene bl.a. deltar i skolekor, tekstlesing, og julesanger.

Alternativ 2: Kulturelt likeverdig opplegg på skolen om norske vinter- og juletradisjoner, og om det å være en god venn
Om norske vinter- og juletradisjoner og det å være en god venn, med musikk og tekster knyttet til årstiden og tema.  

Viktig: Elever som ikke skal delta på julegudstjenesten må aktivt meldes av denne (jamfør vedtak i kommunestyret).
Dette har dere foresatte allerede gjort i forbindelse med signeringen av samtykkeerklæringene i Visma.
(Skulle det være noen av dere som ennå ikke har gjort dette, må dere snarest logge dere inn i Visma og signere på disse.)

Om man tidligere har samtykket til deltakelse i julegudstjeneste, men nå ønsker at barnet likevel ikke skal delta, så gir foresatte beskjed om dette til skolen ved å sende en melding til kontaktlærer i Visma.  

Frist for evt. å melde sitt barn av adventsamlingen: Onsdag 13.12.23 

Siste skoledag før juleferien er for øvrig torsdag 21.12.23, hvor elevene slutter kl.12.15.

mvh 

Rikke C. Halvorsen
Rektor

Opplæringslova

Kapittel 1. Formål, verkeområde og tilpassa opplæring m.m.

0

Overskrifta endra med lov 20 juni 2008 nr. 48 (ikr. 1 aug 2008 iflg. res. 20 juni 2008 nr. 621).

§ 1-1. Formålet med opplæringa

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.

Endra med lover 30 juni 2000 nr. 63 (ikr. 1 aug 2000 iflg. res. 30 juni 2000 nr. 645), 20 juni 2008 nr. 48 (ikr. 1 aug 2008 iflg. res. 20 juni 2008 nr. 621), 19 des 2008 nr. 118 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 19 des 2008 nr. 1424), 24 juni 2011 nr. 37 (ikr. 1 aug 2011 iflg. res. 24 juni 2011 nr. 639), 19 juni 2015 nr. 75 (ikr. 1 aug 2015 iflg. res. 19 juni 2015 nr. 701), 10 juni 2022 nr. 39 (i kraft 15 juni 2022 iflg. res. 10 juni 2022 nr. 997).

Til toppen